Eleccions municipals 1a part

Eleccions municipals 2011

El proper 22 de maig de 2011 se celebraran les eleccions municipals.  Dels resultats de les eleccions municipals dependrà la formació dels ajuntaments, dels consells comarcals i de les diputacions provincials. Per tal de tenir un lloc de consulta sobre detalls de les eleccions com: nombre de regidors, qui pot votar, com fer-ho per votar o la EMD  iniciem pel primer capítol de dos sobre temes tècnics de les eleccions. Aquesta informació prové de la pàgina web del Departament de Governació i Relacions institucionals, al final de tot trobareu un enllaç a la seva web.

Informació addicional

 • Oficina del Cens Electoral (OCE). Institut Nacional d’Estadística (INE)
 • Normativa dels processos electorals
 • Correspondència entre municipis i juntes electorals de zona
 • Directori de JUNTES ELECTORALS
 • Eleccions municipals
  Quants municipis hi ha a Espanya i a Catalunya?
  El nombre de municipis a Espanya és de 8.116. A Catalunya hi ha 947 municipis

  Quan tenen lloc les eleccions municipals?
  La Llei orgànica del règim electoral general estableix que les eleccions municipals tenen lloc el quart diumenge de maig de l’any que correspongui i els mandats, de quatre anys, acaben en tots els casos el dia anterior al de la celebració de les següents eleccions.
  Les eleccions municipals que tindran lloc aquest any se celebraran el diumenge 22 de maig.

  Més informació:
  Art. 42 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

  Com es determina el nombre de regidors que correspon a cada municipi?
  El procediment per determinar el nombre de regidors que correspon a cada municipi està establert en la Llei electoral.
  Cada terme municipal constitueix una circumscripció en la qual s’elegeix el nombre de regidors que resulti de l’aplicació de l’escala següent:
  – Fins a 100 residents: 3
  – De 101 a 250: 5
  – De 251 a 1.000: 7
  – De 1.001 a 2.000: 9
  – De 2.001 a 5.000: 11
  – De 5.001 a 10.000: 13
  – De 10.001 a 20.000: 17
  – De 20.001 a 50.000: 21
  – De 50.001 a 100.000: 25
  – De 100.001 en endavant, un regidor més per cada 100.000 residents o fracció. S’hi afegeix un regidor més quan el resultat és parell.

  La data de referència per determinar el nombre de residents en el municipi amb vista a la determinació del nombre de regidors que s’ha d’elegir en les eleccions municipals és la corresponent a l’última modificació del padró oficialment aprovada.

  Més informació:
  Art. 179 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.
  Art. 14 del Reial decret 605/1999, de 16 d’abril, de regulació complementària dels processos electorals, modificat pel Reial decret 1382/2002, de 20 de desembre.

  És cert que el nombre de regidors ha de ser sempre senar?
  Sí, l’article 179 de la Llei orgànica del règim electoral general estableix que si el nombre de regidors resultant és parell, se n’hi afegirà un més.

  Més informació:
  Art. 179 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.
  Art. 14 del Reial decret 605/1999, de 16 d’abril, de regulació complementària dels processos electorals, modificat pel Reial decret 1382/2002, de 20 de desembre.

  Què significa que un municipi funcioni en règim de consell obert?
  El consell obert és una peculiaritat d’alguns municipis amb pocs habitants que es caracteritzen per la inexistència d’organització municipal com a tal, de manera que són tots els habitants que, reunits en assemblea veïnal, deliberen i prenen les decisions que en el règim ordinari corresponen al Ple de l’Ajuntament.

  Més informació:
  Art. 140 de la Constitució espanyola. Art. 199.7 i 200 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.
  Arts. 199.7 i 200 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.
  Art. 29 i seg. de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

  Qualsevol municipi pot funcionar en règim de consell obert?
  La llei regularà les condicions en què sigui procedent el règim del consell obert”. I la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, ha establert que funcionen en règim de consell obert:
  – Els municipis que tradicionalment i voluntàriament comptin amb aquest singular règim de govern i administració.
  – Els altres municipis en què la seva localització geogràfica, la millor gestió dels seus interessos o altres circumstàncies ho facin aconsellable.

  Què és una EMD?
  Les sigles EMD signifiquen entitat municipal descentralitzada.
  A Catalunya hi ha 61 entitats municipals descentralitzades (a Espanya s’anomenen entitats d’àmbit territorial inferior al municipi – EATIM).
  En les eleccions, els veïns elegeixen directament l’alcalde pedani. L’alcalde pedani i la junta veïnal tenen les atribucions que en el règim general dels municipis es reconeix a l’alcalde i al Ple de l’Ajuntament.

  Més informació:
  Art. 199 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

  Què és un alcalde pedani?
  En el cas d’eleccions a entitats municipals descentralitzades (EMD), els veïns elegeixen directament l’alcalde pedani per sistema majoritari, entre els candidats i candidates presentats per les diferents formacions polítiques, federacions, coalicions o agrupacions d’electors.

  Qui pot votar?
  A més dels ciutadans espanyols, poden votar:
  1. Els residents estrangers a Espanya els països dels quals permetin el vot dels espanyols en les citades eleccions en els termes d’un tractat.
  Fins a les passades eleccions, només Noruega es trobava en aquest cas. Actualment, la relació de països amb acords en vigor s’ha ampliat als següents: Bolívia, Cap Verd, Colòmbia, Equador, Islàndia, Noruega, Paraguai, Perú, Nova Zelanda i Xile.
  2. Les persones residents a Espanya que, sense haver adquirit la nacionalitat espanyola:
  a) Tinguin la condició de ciutadans de la Unió Europea.
  b) Compleixin els requisits per ser elector exigits a la LOREG per als espanyols i hagin manifestat la seva voluntat d’exercir el dret de sufragi actiu a Espanya.

  Especificitats del vot dels electors estrangers.
  En les properes eleccions municipals poden votar:
  a) Els ciutadans nacionals de països de la Unió Europea.
  b) Els ciutadans nacionals d’altres països amb els quals l’Estat espanyol hagi signat un acord de participació en eleccions municipals.

  a) ciutadans nacionals de països de la Unió Europea
  Els ciutadans de la Unió Europea no espanyols residents a l’Estat espanyol poden votar en les eleccions municipals si prèviament s’han inscrit en el cens electoral i són majors d’edat el dia de la votació.
  Per a la inscripció en el cens electoral es requereix la inscripció en el padró municipal i una declaració formal d’exercir el dret de sufragi a l’Estat espanyol en les eleccions municipals.

  b) ciutadans nacionals de països amb els quals l’Estat espanyol ha signat un acord de participació en eleccions municipals
  Els ciutadans nacionals de Bolívia, Cap Verd, Colòmbia, Equador, Islàndia, Noruega, Nova Zelanda, Paraguai, Perú i Xile, sempre que siguin residents a Espanya i estiguin inscrits en el cens electoral, podran votar a les properes eleccions municipals que tindran lloc el dia 22 de maig de 2011.
  El motiu pel qual poden votar és perquè aquests països han signat un acord amb Espanya sobre participació en les eleccions municipals.

  Més informació sobre els acords signats:
  – Normativa. Dret de sufragi.

  Requisits que han de complir per a la inscripció en el cens electoral:
  – Ser major de 18 anys i no estar privat de dret de sufragi actiu.
  – Estar inscrit en el padró municipal d’habitants.
  – Estar en possessió de l’autorització de residència a Espanya.
  – Haver residit legalment a Espanya el temps exigit en l’acord corresponent (cinc anys en el moment de la sol·licitud o tres anys el dia de la votació per als nacionals de Noruega).
  – Complir la resta de requisits establerts en l’acord corresponent.

  Procediment d’inscripció en el cens electoral:
  Per tal de facilitar la presentació de les sol·licituds, l’Oficina del Cens Electoral (OCE) ha tramès una comunicació personalitzada als ciutadans dels països esmentats, que compleixen les condicions establertes, amb la informació disponible dels padrons municipals i de les inscripcions en el Registre Central d’Estrangers.

  La sol·licitud d’inscripció per als ciutadans i ciutadanes d’aquests països que rebin la comunicació de l’OCE es podrà realitzar per Internet, accedint al tràmit publicat a la seu electrònica de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) al següent enllaç: http://www.ine.es/oficina_censo/presentacion.htm
  o bé per correu postal que no necessita franqueig, sense la necessitat que l’elector/a hagi d’anar a l’ajuntament corresponent al seu municipi de residència a Espanya.

  Així mateix, els ciutadans d’aquests països també poden presentar les sol·licituds d’inscripció directament als ajuntaments, emplenant l’imprès disponible als consistoris municipals per a aquesta finalitat. En aquest cas, han de tenir en compte que:
  – La identificació de les persones interessades s’ha d’efectuar amb la targeta d’identitat d’estranger, aportant-ne una fotocòpia. Els ciutadans de Noruega també poden acreditar la seva identitat amb el document nacional d’identitat o el passaport del seu país.
  – El temps de residència legal a Espanya requerit s’haurà de justificar amb un certificat de residència, expedit per la comissaria de policia, quan no es pugui deduir de les dades de la fotocòpia de la targeta d’identitat d’estranger.

  Termini de sol·licitud d’inscripció en el cens electoral
  El termini per a la presentació de les sol·licituds d’inscripció al cens electoral és de l’1 de desembre de 2010 fins al 25 de gener de 2011 (inclòs).

Font: Departament de Governació i Relacions Institucionals

Like this on Facebook

Viu la festa de L’EST

El proper diumenge 17 d’abril a les 12 del migdia a la plaça de l’esglèsia de l’Estartit, et convidem a participar a la festa de LEST, L’ESTARTIT SOM TOTS 2011.

Amb música i animació infantil, demostració de ball country, espai d’idees, punts de participació… i on farem la foto que servirà per a la campanya electoral de LEST  a les properes eleccions municiapls. Tothom hi està convidat!

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.

Like this on Facebook

Resum i fotografies de la presentació

Tal com haviem anunciat, avui hem celebrat el nostre acte de presentació oficial en societat, en el que també hem presentat la nostra cap de llista, la Sílvia Comas.

La presentació de L’EST ha estat a càrrec de la Carme Masachs i la introducció de la Sílvia a càrrec d’en Vicenç Esteban.

Tots han fet una presentació i una explicació magnífica, molt ben feta. A l’acte hi ha acudit molta gent, uns 138 deien, molta gent per una presentació. Aquí us deixem algunes fotografies.

Enllaç a la notícia que ha publicat el Diari de Girona

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.

Like this on Facebook

Primer butlletí de L’EST

Like this on Facebook

A %d bloguers els agrada això: